Automation Solution
Automation Solution
Automation Solution
Electronic Control Product Design & Production
Facebook Page
Facebook Share
LINE@ ID : @autosolu
LINE@ QR Code
more info...
Control via Network
ใช้กับงานควบคุมที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและสั่งงานผ่านเครือข่ายได้ ตามชนิดเครือข่ายที่เชื่อมต่อ เช่น
ชุดควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet-based Controller)
ชุดควบคุมผ่านเครือข่าย LAN (LAN-based Controller)
ชุดควบคุมผ่านสัญญาณ Wifi (Wifi-based Controller)
ชุดควบคุมโดยใช้โทรศัพท์มือถือ (Mobile-based Controller)
ชุดควบคุมผ่านระบบสายข้อมูลแบบบัส (Bus-based Controller)
Internet-based Controller
iCon : ชุดควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต ( Internet-based Controller)
Monitor ส่งข้อมูล เช่น สถานะของอินพุตเอาท์พุตต่างๆ ค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์ ภาพถ่ายจากกล้อง เข้าไปที่อินเตอร์เน็ต สามารถเรียกดูได้ผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ทั่วไป เช่น Chrome, IE, Firefox
Control รับคำสั่งจากผู้ใช้ ที่สั่งผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ ไปปฏิบัติ เช่น สั่งให้ถ่ายภาพ สั่งให้เปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อกับเอาท์พุตหมายเลขต่างๆ
ส่งข้อความแจ้งเตือน Alarm ทาง LINE
Data เก็บบันทึกข้อมูลลงใน SD Card แบบ Data Logger และโหลดข้อมูลโดยใช้โปรแกรมบราวเซอร์
Gateway เป็นตัวกลางเชื่อมต่อโปรดักต์ตัวอื่น เข้ากับอินเตอร์เน็ต
L-Con : ชุดควบคุมผ่านเครือข่าย LAN (LAN-based Controller)
Monitor ส่งข้อมูล เช่น สถานะของอินพุตเอาท์พุตต่างๆ ค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์
Control รับคำสั่งจากผู้ใช้ ที่สั่งผ่านโปรแกรม L-Con ไปปฏิบัติ เช่น สั่งให้เปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อกับเอาท์พุตหมายเลขต่างๆ
Data เก็บบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ Flash และ SD-Card แบบ Data Logger เพื่อโหลดข้อมูลในภายหลัง
M-Con : ชุดควบคุมโดยใช้โทรศัพท์มือถือ (Mobile-based Controller)
Monitor ส่งข้อมูล เช่น สถานะของอินพุตเอาท์พุตต่างๆ ค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์
Control รับคำสั่งจากผู้ใช้ ที่สั่งผ่านแอพบราวเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ ไปปฏิบัติ เช่น สั่งให้เปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต่อกับเอาท์พุตต่างๆ
Data เก็บบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ Flash และ SD-Card แบบ Data Logger เพื่อโหลดข้อมูลในภายหลัง
W-Con : ชุดควบคุมผ่านสัญญาณ Wifi (Wifi-based Controller)
Monitor ส่งข้อมูล เช่น สถานะของอินพุตเอาท์พุตต่างๆ ค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์
Control รับคำสั่งจากผู้ใช้ ที่สั่งผ่านโปรแกรม W-Con ไปปฏิบัติ เช่น สั่งให้เปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อกับเอาท์พุตหมายเลขต่างๆ
Data เก็บบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ Flash และ SD-Card แบบ Data Logger เพื่อโหลดข้อมูลในภายหลัง
B-Con : ชุดควบคุมผ่านระบบสายข้อมูลแบบบัส (Bus-based Controller)
ใช้งานได้ 3 ฟังก์ชั่น คือ Monitor, Control, และ Data
เชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า ผ่าน Slave Unit
สื่อสารกับ Slave Unit โดยใช้โปรโตคอล Modbus RTU บน RS485
เชื่อมต่อ Slave Unit เข้ากับระบบบัสได้ตั้งแต่ 10-256 ตัว
มี SD Card Connector + SD Card 2 GB สำหรับเก็บบันทึกข้อมูล
Alarm SMS, โหลดข้อมูล, ควบคุมทางอินเตอร์เน็ต (option)